Podmienky fotografickej súťaže #vanocesnikonem

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže #vanocesnikonem (ďalej iba súťaž) je spoločnosť Nikon Europe B.V., český odštěpný závod (ďalej iba organizátor).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie a zvýšiť povedomie o značke Nikon 

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetkých občanov Českej a Slovenskej republiky starších ako 18 rokov, ktorí v čase konania súťaže správne odpovedia na súťažnú otázku:

Koľko kurzov Nikon školy sa uskutočnilo od jej založenia v roku 2015 až doteraz (do 30. 10. 2022)?

Ako odpoveď sa počíta verejný komentár pod hlavným príspevkom súťaže na Facebooku alebo Instagramu a súťažiaci je povinný sledovať profily na Facebooku a na Instagrame @nikon_cz_sk. Odpoveď na súťažnú otázku je nutné nahrať s nastavením súkromia „Verejný“. Do súťaže budú zaradené iba komentáre zverejnené v termíne konania súťaže od 17. 11. 2022 do 30. 11. 2022 do 23:59.

Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

V prípade, že by sa preukázalo, že sa niekto stane výhercom súťaže napríklad v dôsledku nepravdivých informácií či iného porušenia pravidiel súťaže, nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčený a cenu získa účastník umiestnený v poradí za ním.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenými organizátorom a zaväzuje sa rešpektovať a dodržiavať ich. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami, vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje k účelu vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, či súťaže ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručenie oznámenia o výhre v prípade zmeny poštovej alebo emailové adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

6. HODNOTENIE ZASLANÝCH PRÍSPEVKOV

Súťažné komentáre vyhodnotí zástupca spoločnosti Nikon. Proti vyhodnoteniu sa nie je možné odvolať, rozhodnutie je konečné a nemenné s výnimkou prípadov, keď bude po vyhodnotení súťaže zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Výherca bude o víťazstve informovaný odpoveďou na komentár a súkromnou správou na Instagrame alebo Facebooku najneskôr 7. 12. 2022. Zároveň sa s organizátorom dohodne na odovzdaní ceny.  Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 15. 12. 2022 na Instagrame a Facebooku spoločnosti Nikon. 

S vyhlásením sa uverejní i správna odpoveď na súťažnú otázku.

7. SÚŤAŽNÉ CENY

Autor alebo autori správnych odpovedí získajú:

1.miesto:Darčekový poukaz na nákup kurzu Nikon Škola v hodnote 1500 Kč a balíček darčekových predmetov Nikon (Zástera na varenie, kuchynská doska na krájanie a ďalšie drobné predmety) *

2.miesto:
Darčekový poukaz na nákup kurzu Nikon Škola v hodnote 1000 Kč a balíček darčekových predmetov Nikon (Zástera na varenie, kuchynská doska na krájanie a ďalšie drobné predmety) *

3. miesto:Darčekový poukaz na nákup kurzu Nikon Škola v hodnote 500 Kč a balíček darčekových predmetov Nikon (Zástera na varenie, kuchynská doska na krájanie a ďalšie drobné predmety) *

4.–10. miesto: Balíček reklamných predmetov.

* Poukaz bude mať platnosť do 31. 12. 2023.

V prípade, že výherca nebude reagovať na správu o výhre do 7. 12. 2022, má organizátor právo postúpiť výhru ďalšiemu súťažiacemu v poradí. 

8. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú po celú dobu súťaže verejné a prístupné na stránke súťaže na adrese: https://www.nikonblog.sk/podmienky-fotografickej-sutaze-vanocesnikonem/

Účastníci musia dodržiavať taktiež podmienky sociálnej siete Instagram a Facebook a ďalšie platné pravidlá a predpisy pre odosielanie alebo nahrávanie užívateľských príspevkov, ktoré sú k dispozícii okrem iného tu: https://help.instagram.com/581066165581870 . Príspevky, ktoré porušia tieto pravidlá, môžu byť zo súťaže vylúčené. Účastníci sa týmto vzdávajú akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu mať voči Instagramu v tomto ohľade.