1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže na tému Leto s Nikonom #letosnikonem (ďalej len “súťaž”) je spoločnosť Nikon Europe B.V., český odštepný závod (ďalej len “organizátor”).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie a natáčanie videí, o kreatívne využitie fotografickej alebo videografickej techniky a následne vyhodnotiť a odmeniť autora najlepšieho príspevku zaslaného do súťaže. Ďalej tiež propagácia nového produktu NIKON Z 30 VLOGGER KIT, ktorý je takisto hlavnou výhrou v súťaži.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetkých občanov Českej a Slovenskej republiky starších ako 18 rokov, ktorí v čase konania súťaže nahrajú na svoj profil na Instagrame vlastné krátke video do maximálnej dĺžky 30 sekúnd alebo fotografiu na tému leto a pridajú hashtag #letosnikonem a zároveň označia a budú sledovať profil @nikon_cz_sk. súťažné príspevky je nutné na Instagram nahrávať s nastavením súkromia „Verejný“. Do súťaže budú zaradené iba snímky zverejnené na Instagrame v termíne konania súťaže, to je od 1. 8. 2022 do 30. 9. 2022 do 23:59 hodín.

Do súťaže budú zarazení tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

V prípade, že by sa preukázalo, že sa niekto stane výhercom súťaže napríklad v dôsledku nepravdivých informácií či iného porušenia pravidiel súťaže, nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčený a cenu obdrží účastník umiestnený v poradí za ním.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenými organizátorom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (napr. nebude autorom zaslaného diela, ktoré prihlási do súťaže), vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje k účelu vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátenie jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny poštovej alebo emailovej adresy alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIE

Umiestnením súťažných príspevkov na Instagram súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona a udeľuje organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažných príspevkov na sociálne siete na profiloch spoločnosti Nikon (napríklad Instagram, Facebook, YouTube, Twitter) a na webových stránkach organizátora www.nikon.czwww.nikon.sknikonblog.cznikonblog.sk.

Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie úplne alebo z časti, a to najmä v záujme zverejnenia a šírenia informácií o priebehu a výsledkoch súťaže a súčasne tiež v rámci napĺňania svojich obchodných zámerov.

Odoslaním súťažných príspevkov do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné príspevky a dôsledky ich zaslania alebo zverejnenia.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže tie súťažné príspevky, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať, alebo obmedzovať všeobecné pravidlá morálky, občianskeho súžitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalej príspevky s náboženským, alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým alebo iným všeobecne neprijateľným obsahom. 

7. HODNOTENÍ ZASLANÝCH PRÍSPEVKOV

Súťažné príspevky hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Nikon. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia poroty v ktoromkoľvek štádiu súťaže. Proti hodnoteniu poroty sa nie je možné odvolať, jej rozhodnutie je konečné a nemenné, s výnimkou prípadov, keď bude následne po vyhodnotení súťaže zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Výherca bude o víťazstve informovaný súkromnou správou na Instagrame najneskôr 30.10.2022. Zároveň sa s organizátorom dohodne na vyzdvihnutí a odovzdaní ceny.  Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 15. 11. 2022 Instagramu @nikon_cz_sk. 

8. SÚŤAŽNÁ CENA

Autor najlepšieho súťažného príspevku (videa alebo fotografie) získa produkt – NIKON Z 30 VLOGGER KIT.

Ďalšie štyri príspevky v poradí získajú od Nikonu balíček obsahujúci reklamné predmety a zľavový kupón vo výške 15% na nákup fototechniky na https://www.nikon.cz/cs_CZ/ alebo https://www.nikon.sk/sk_SK/

Kupón bude mať platnosť do 31.12.2023.

V prípade, že výherca nebude reagovať na správu o výhre do 5.11.2022, má organizátor právo postúpiť výhru ďalšiemu súťažiacemu v poradí. 

9. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú po celú dobu súťaže verejné a prístupné na stránke: https://www.nikonblog.sk/podmienky-fotografickej-sutaze-letosnikonem/ 

Účastníci musia tiež dodržiavať podmienky sociálnej siete Instagram a ďalšie platné pravidlá a predpisy pre odosielanie alebo nahrávanie užívateľských príspevkov, ktoré sú k dispozícii mimo iného tu: https://help.instagram.com/581066165581870. Príspevky, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžu byť zo súťaže vylúčené. Účastníci sa týmto vzdávajú akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu mať voči Instagramu v tomto ohľade.

V Prahe, dňa 1.8.2022