Podmienky súťaže Pursuit of light / Očarení svetlom


1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže na tému Pursuit of light / Očarení svetlom (ďalej len “súťaž”) je spoločnosť NIKON CEE GmbH, odštepný závod (ďalej len “organizátor”).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie a natáčanie videa, o kreatívne využitie fotografickej techniky a následne vyhodnotiť a odmeniť autora najlepšej fotografie resp. videa zaslaného do súťaže.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 18.03.2019 do 24.03.2019.

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetky fyzické osoby staršie 15 rokov, ktoré v čase konania súťaže nahrajú na svoj profil na Instagrame vlastnú fotografiu alebo video na tému Pursuit of light / Očarení svetlom.

Podmienky platnosti fotografického alebo video príspevku do súťaže:

1. príspevok musí byť otagovaný hashtagom #SutazimeoZ6 

2. príspevok musí byť označený profilom @nikon_cz_sk a zároveň simontrnkaadventures

3. autor súťažného príspevku musí sledovať instagramový profil Nikonu @nikon_cz_sk a zároveň fotografa Šimona Trnku simontrnkaadventures

4. autor súťažného príspevku musí zdieľať na svojich instastories fotografiu uverejnenú v poste, ktorým Šimon Trnka na svojom instagramovom profile vyhlási (vyhlásil) súťaž a označiť ju @nikon_cz_sk a zároveň simontrnkaadventures

5. súťažné príspevky je nutné na Instagram nahrávať s nastavením súkromia „Verejný“

6. do súťaže budú zaradené iba príspevky zverejnené na Instagrame v termíne konania súťaže, tj. od 18. 03. 2019 do 24. 03. 2019

7. do súťaže sa môžu zapojiť aj autori, ktoré poslali súťažné príspevky do obdobnej súťaže, ktorá prebehla na Instagrame @nikon_cz_sk a @czech_vibes v termíne 04.03.-10.03.2019, ktorej vyhlasovateľom boli Czech Vibes. Súťažiaci však nesmie súťažiť s rovnakým príspevkom, t.j. autor nemôže do oboch súťaží nahrať tú istú fotografiu resp. video.

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

V prípade, ak sa preukáže, že výhercom súťaže sa stal niekto, kto napríklad v dôsledku nepravdivých informácií či iného porušenia pravidiel súťaže, nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčený a cena bude udelená účastníkovi umiestnenému v poradí za ním.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenými organizátorom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (napr. nebude autorom príspevku, ktorý prihlási do súťaže), vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje za účelom vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

V prípade, že na základe rozhodnutia odbornej poroty vznikne nárok na výhru súťažiacemu, ktorý je mladší ako 18 rokov, prevezme cenu jeho zákonný zástupca, prípadne priamo výherca na základe písomného povolenia svojho zákonného zástupcu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenia o výhre v prípade zmeny poštovej  alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIA

Umiestnením súťažných príspevkov (tj. fotografií resp. videa) na Instagram alebo zaslaním do súťaže súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona. Odoslaním príspevkov do súťaže udeľuje súťažiaci organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažných príspevkov na sociálnej sieti na profiloch spoločnosti Nikon (napríklad Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkach organizátora www.nikon.cz, www.nikon.sk, nikonblog.cz, nikonblog.sk.

Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie úplne alebo z časti, a to hlavne v záujme zverejnenia a šírenia informácií o priebehu a výsledkoch súťaže a súčasne tiež v rámci naplňovania svojich obchodných zámerov.

Odoslaním súťažných príspevkov do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné príspevky a dôsledky ich zaslania alebo zverejnenia.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže tie súťažné príspevky, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať, alebo obmedzovať všeobecné pravidlá morálky, občianskeho spolužitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore so všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalej príspevky s náboženským, alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým, alebo iným všeobecne neprijateľným obsahom.

7. HODNOTENIE SÚŤAŽNÝCH PRÍSPEVKOV

Súťažné príspevky hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Nikon. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia poroty v ktoromkoľvek štádiu súťaže. Proti hodnoteniu poroty sa nie je možné odvolať, jej rozhodnutie je konečné a nemenné, s výnimkou prípadov, kedy bude po vyhodnotení súťaže následne zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 27.03.2019 na stránke www.nikonblog.sk a na Instagrame @nikon_cz_sk. Víťazi budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zašlú organizátorovi spoločne so súťažným príspevkom alebo prostredníctvom správy cez Instagram.

8. SÚŤAŽNÉ CENY

Autor najlepšieho súťažného príspevku získa kit Nikon Z6 + NIKKOR Z 24–70 mm f/4 S. Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

9. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú po celú dobu súťaže verejné a prístupné na stránke www.nikonblog.sk.