Podmienky fotografickej súťaže Fotka Nikonblogu 2021

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže Fotka Nikonblogu 2021 (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť NIKON CEE GmbH, odštepný závod, K Radotínu 15, Praha 5 – Zbraslav (ďalej len „organizátor“).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie, o kreatívne využitie fotografickej techniky a následne každé zo šiestich kôl súťaže vyhodnotiť a odmeniť troch autorov najlepších fotografií zaslaných do súťaže a vyhodnotiť absolútneho víťaza celého ročníka súťaže.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 13. 1. 2021 do 31. 12. 2021.

4. VÝHRA

Súťaž sa skladá z 6 kôl, po ukončení každého kola získajú 3 výhercovia reklamný predmet. Z 18 výhercov všetkých 6 kôl bude vybraný absolútny víťaz, ktorý získa hlavnú výhru. Hlavnou výhrou je Nikon Z 50 set s objektívom Nikkor Z DX 16–50 mm f/3,5–6,3 VR.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetky fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré v čase konania súťaže nahrajú pod príspevok s vyhlásením aktuálneho kola súťaže na Facebook stránke @NikonSlovakia vlastnú fotografiu resp. fotografie.

Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.

Zo súťaže sú vylúčení zamestnanci organizátora súťaže a ich rodinný príslušníci.

6. PODMIENKY

Súťažiaci sa môže do súťaže zapojiť opakovane. Do jedného kola súťaže môže prihlásiť max. päť snímok.

Súťažné fotografie môže byť vyfotografované akoukoľvek technikou.

Súťažiaci môže prihlásiť iba snímky, ktoré sám vyhotovil. Vložením snímky pod príspevok so súťažou zaručuje, že:
a) je skutočný držiteľ autorských práv k obsahu,
b) všetky osoby zobrazené v obsahu súhlasia s jeho zverejnením,
c) vloženým obsahom nie sú a nebudú porušované práva akejkoľvek tretej strany, vrátane práv k duševnému vlastníctvu.

Za prípadnú škodu vzniknutú tretej strane porušením týchto podmienok zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci.

Súťažiaci označia svoje fotografie tagmi, ktoré budú zverejnené pri vyhlásení nového kola súťaže.

Administrátori si vyhradzujú právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý považujú za chybný alebo urážlivý.

Pokiaľ sa súťažiaci stane výhercom súťaže a následne bude organizátorom zistené, že nesplnil podmienky súťaže (napríklad zámerne uviedol nepravdivé informácie, či inak porušil pravidlá súťaže), nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím organizátora vylúčený a cenu obdrží účastník, ktorý sa umiestni v poradí za ním.

7. COPYRIGHT

a) Pridaním snímok do súťaže na Facebooku súťažiaci súhlasí s tým, že Nikon má bez ďalších záväzkov k autorovi neexkluzívne právo a povolenie obsah kopírovať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať a používať na webových stránkach alebo iných elektronických médiách.
b) V súlade s bodom a) môže byť obsah zverejnený na Instagramovom profile Nikonu, na webe Nikonblog.cz a Nikonblog.sk a ďalších európskych webových stránkach spoločnosti Nikon.
c) V prípade, že obsah organizátor použije, uvedie pri ňom užívateľské meno autora a prípadne ďalšie dostupné údaje o autorovi.
d) Vložením obsahu do súťaže vyjadruje autor súhlas s tým, aby bol kontaktovaný spoločnosťou Nikon prostredníctvom Facebooku s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa povolenia k používaniu ním vloženého obsahu nad rámec bodov a) – c).

8. ĎALŠIE USTANOVENIA

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje, v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

Výhru nie je možné zameniť za hotovosť.

V prípade, že na základe rozhodnutia odbornej poroty vznikne nárok na výhru súťažiacemu, ktorý je mladší ako 18 rokov, prevezme cenu jeho zákonný zástupca, prípadne priamo výherca na základe písomného povolenia svojho zákonného zástupcu.

9.PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny poštovej alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

Organizátor súťaže nie je zodpovedný za akékoľvek technické problémy vzniknuté pri prenose dát elektronickými prostriedkami ani za prípadné problémy s funkčnosťou sociálnej siete Facebook. 

Účasťou v súťaži súťažiaci vyjadruje súhlas s týmito podmienkami súťaže a zaväzuje sa ich v plnom rozsahu dodržiavať. Súťažiaci zároveň potvrdzuje, že bol oboznámený s tým, že spoločnosť Facebook nemá voči súťažiacemu žiadne záväzky a z účasti na súťaži spoločnosti Facebook takéto záväzky ani nevznikajú. Vyhlasovateľ súťaže vyhlasuje, že Súťaž nie je žiadnym spôsobom sponzorovaná, podporovaná, spravovaná, alebo inak spájaná s Facebookom a nie je s Facebookom inak spojená.

V Bratislave, dňa 13.1.2021