Podmienky fotografickej súťaže Fotka mesiaca Nikonblogu 2020

1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže Fotka mesiaca Nikonblogu (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť NIKON CEE GmbH, odštepný závod, K Radotínu 15, Praha 5 – Zbraslav (ďalej len „organizátor“).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie, o kreatívne využitie fotografickej techniky a následne každý mesiac vyhodnotiť a odmeniť autora najlepšej fotografie zaslanej do súťaže a vyhodnotiť absolútneho víťaza celého ročníka.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 9. 1. 2020 do 31. 12. 2020.

4. VÝHRA

Súťaž sa skladá z 12 kôl, každý mesiac získa výherca daného kola reklamný predmet. Z výhercov všetkých 12 kôl bude vybraný absolútny víťaz, ktorý získa hlavnú výhru. Hlavnou výhrou je poukaz na nákup techniky Nikon vo výške 1 111 Eur.

5. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetky fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré v čase konania súťaže nahrajú pod príspevok s vyhláseniu súťaže na facebook stránke Nikon SK vlastnú fotografiu a označia ju príslušným vyhláseným tagom v danom kole súťaže.

Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má výlučné právo posúdiť splnenie týchto podmienok osobitne u každého súťažiaceho.

6. PODMIENKY

Súťažiaci môžu do každého kola súťaže prihlásiť max. päť snímok.

Súťažiaci môže prihlásiť iba snímky, ktoré sám vyhotovil. Vložením snímky pod príspevok so súťažou zaručuje, že:
a) je skutočný držiteľ autorských práv k obsahu,
b) všetky osoby zobrazené v obsahu súhlasia s jeho zverejnením,
c) vloženým obsahom nie sú a nebudú porušované práva akejkoľvek tretej strany, vrátane práv k duševnému vlastníctvu.

Za prípadnú škodu vzniknutú tretej strane porušením týchto podmienok zodpovedá v plnom rozsahu súťažiaci.

Súťažiaci označia svoje fotografie tagmi podľa zadania vo vyhlásení súťaže (napríklad #nikonblog012020).

Administrátori si vyhradzujú právo odstrániť akýkoľvek obsah, ktorý považujú za chybný alebo urážlivý.

Pokiaľ sa súťažiaci stane výhercom súťaže a následne bude organizátorom zistené, že nesplnil podmienky súťaže (napríklad zámerne uviedol nepravdivé informácie, či inak porušil pravidlá súťaže), nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím organizátora vylúčený a cenu obdrží účastník, ktorý sa umiestni v poradí za ním.

7. COPYRIGHT

a) Pridaním snímok do súťaže na Facebooku súťažiaci súhlasí s tým, že Nikon má bez ďalších záväzkov k autorovi neexkluzívne právo a povolenie obsah kopírovať, verejne zobrazovať, verejne predvádzať a používať na webových stránkach alebo iných elektronických médiách.

b) V súlade s bodom a) môže byť obsah zverejnený na Instagramovom profile Nikonu, na webe Nikonblog.cz a Nikonblog.sk a ďalších európskych webových stránkach spoločnosti Nikon.

c) V prípade, že obsah organizátor použije, uvedie pri ňom užívateľské meno autora a prípadne ďalšie dostupné údaje o autorovi.

d) Vložením obsahu do súťaže vyjadruje autor súhlas s tým, aby bol kontaktovaný spoločnosťou Nikon prostredníctvom Facebooku s akoukoľvek žiadosťou týkajúcou sa povolenia k používaniu ním vloženého obsahu nad rámec bodov a) – c).

8. ĎALŠIE USTANOVENIA

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje, v súlade s platnými právnymi predpismi o ochrane osobných údajov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje pre potreby vyhodnotenia súťaže.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadavok.

V prípade, že na základe rozhodnutia odbornej poroty vznikne nárok na výhru súťažiacemu, ktorý je mladší ako 18 rokov, prevezme cenu jeho zákonný zástupca, prípadne priamo výherca na základe písomného povolenia svojho zákonného zástupcu.

9. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátane jej platnosti, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny poštovej alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.