1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže #chcinakurzsnikonem (ďalej len „súťaž“) je spoločnosť NIKON CEE GmbH, odštepný závod (ďalej len „organizátor“).

2. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie, o kreatívne využitie fotografickej techniky a následne vyhodnotiť a odmeniť autora najlepšej fotografie zaslanej do súťaže.

3. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž prebieha od 11.11.2020 do 20.11.2020

4. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetky fyzické osoby staršie ako 15 rokov, ktoré v čase konania súťaže nahrajú na svoj profil na Instagrame akúkoľvek autorskú fotografiu a pridajú k nej hashtag #chcinakurzsnikonem, označia a budú sledovať profil @nikon_cz_sk. Fotografie je nutné na Instagram nahrávať s nastavením súkromia „Verejný“. Do súťaže budú zaradené iba fotografie zverejnené na Instagrame v termíne konania súťaže od 11.11.2020 do 20.11.2020

Do súťaže budú zaradení tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

Ak by sa preukázalo, že sa osoba stane výhercom súťaže pričom uviedla nepravdivé informácie, alebo inak porušila pravidlá súťaže, nemá nárok na výhru a zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčená a cenu získa účastník umiestnený v poradí za ním.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži súhlasí s jej pravidlami stanovenými organizátorom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že budú súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami (napr. nebude autorom fotografií, ktoré prihlásia do súťaže), organizátor si vyhradzuje právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci svojou účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefóne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje za účelom vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

V prípade, že na základe rozhodnutia odbornej poroty vznikne nárok na výhru súťažiacemu, ktorý je mladší ako 18 rokov, cenu prevezme jeho zákonný zástupca, prípadne výherca na základe písomného povolenia svojho zákonného zástupcu.

5. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, vrátiť jej platnosť, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny poštovej alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

6. AUTORSKÉ PRÁVO, LICENCIE

Umiestnením súťažných fotografií na Instagram súťažiaci prehlasuje, že je oprávneným nositeľom autorských práv podľa autorského zákona a udeľuje organizátorovi súhlas s bezplatným zverejnením súťažných fotografií na sociálnych sieťach na profiloch spoločnosti Nikon (napríklad Instagram, Facebook, Flickr, Twitter) a na webových stránkach organizátora www.nikon.czwww.nikon.sk , nikonblog.cznikonblog.sk.

Organizátor nie je povinný poskytnutú licenciu využiť. Organizátor je oprávnený poskytnúť tretej osobe práva z licencie úplne alebo z časti, a to najmä v záujme zverejnenia a šírenia informácií o priebehu a výsledkoch súťaže a súčasne tiež v rámci napĺňania svojich obchodných zámerov.

Odoslaním súťažných fotografií do súťaže berie súťažiaci na vedomie a súhlasí s tým, že je výhradne zodpovedný za svoje súťažné fotografie a za dôsledky plynúce zo zaslania alebo zverejnenia fotografií.

Organizátor si vyhradzuje právo nezaradiť do súťaže tie súťažné fotografie, ktoré budú akýmkoľvek spôsobom porušovať alebo obmedzovať všeobecné pravidlá morálky, občianskeho spolužitia, alebo budú akýmkoľvek spôsobom v rozpore s všeobecne záväznými právnymi predpismi, ďalej fotografie s náboženským alebo politickým obsahom, s vulgárnym, rasistickým alebo iným všeobecne neprijateľným obsahom. 

7. HODNOTENIE FOTOGRAFIÍ

Súťažné fotografie hodnotí odborná porota zložená zo zástupcov spoločnosti Nikon. Organizátor si vyhradzuje právo na zmenu zloženia poroty v ktoromkoľvek štádiu súťaže. Proti hodnoteniu poroty sa nie je možné odvolať, jej rozhodnutie je konečné a nemenné s výnimkou prípadov, keď bude po vyhodnotení súťaže následne zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 20.11.2020 na Nikonblog.cz, Nikonblog.sk, na Facebook profiloch Nikon CZ, NIKON SK a na Instagrame @nikon_cz_sk. Víťazi budú kontaktovaní prostredníctvom e-mailovej adresy, ktorú zašlú organizátorovi spoločne so súťažnou fotografiou alebo prostredníctvom správy cez Instagram či Facebook.

8. SÚŤAŽNÉ CENY

Autori 3 najlepších súťažných fotografií získajú poukaz na online kurz Nikon Školy – Začíname s fotoaparátmi Nikon (online).

9. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú verejné a prístupné na adrese: 
https://nikonblog.sk/podmienky-fotografickej-sutaze-#chcinakurzsnikonem