Podmienky Adventnej fotografickej súťaže s Nikonom

  1. ORGANIZÁTOR SÚŤAŽE

Organizátorom súťaže Adventná súťaž s Nikonom (ďalej len súťaž) je spoločnosť Nikon Europe B.V., český odštepný závod (ďalej len organizátor).

#adventninedelesnikonem, #zimasnikonom, #nikonmoments

  1. ÚČEL SÚŤAŽE

Hlavným účelom súťaže je podnietiť záujem verejnosti o fotografovanie a povedomie o značke Nikon.

  1. TERMÍN KONANIA SÚŤAŽE

Súťaž je rozdelená do 4 malých súťaží v priebehu mesiaca decembra 2023.

Súťaž č. 1 (fotovýzva) od 3. 12. až do 31. 12. 2023.
Súťaž č. 2 (otázka) od 10.12. do 17.12.2023
Súťaž č. 3 (fotovýzva) od 17.12. 2023 do 31.12.2023.
Súťaž č. 4 (otázka) od 24.12. do 31.12.2023

  1. ÚČASTNÍCI SÚŤAŽE

Táto súťaž je určená pre všetkých občanov Českej a Slovenskej republiky starších ako 18 rokov, ktorí v čase konania súťaže správne odpovedia na súťažnú otázku alebo pridajú fotografie so správnym označením.

Ako odpoveď sa počíta verejný komentár pod hlavným príspevkom súťaže na Facebooku alebo Instagrame. Súťažiaci je povinný sledovať profily Nikon na Facebooku a na Instagrame (@nikon_cz_sk). Súťažné odpovede je nutné nahrávať s nastavením súkromia „Verejný“. Do súťaže budú zaradené iba komentáre zverejnené v termíne konania súťaže.

Do súťaže budú zaradení iba tí súťažiaci, ktorí splnia podmienky súťaže. Organizátor súťaže má právo posúdiť splnenie týchto podmienok.

V prípade, ak by sa preukázalo, že sa niekto stane výhercom súťaže napríklad v dôsledku nepravdivých informácií či iného porušenia pravidiel súťaže, nemá nárok na výhru, zo súťaže bude rozhodnutím usporiadateľa vylúčený a cenu dostane účastník umiestnený v poradí za ním.

Súťažiaci dáva svojou účasťou v súťaži súhlas s pravidlami súťaže stanovenými organizátorom a zaväzuje sa ich rešpektovať a dodržiavať. V prípade, že bude súťažiaci postupovať v rozpore s týmito pravidlami, vyhradzuje si organizátor právo vyradiť súťažiaceho zo súťaže bez akejkoľvek finančnej alebo materiálnej náhrady.

Súťažiaci účasťou v súťaži udeľuje, v súlade so zákonom o ochrane osobných údajov v znení neskorších predpisov, súhlas so spracovaním osobných údajov v rozsahu minimálne: meno, priezvisko, emailová adresa, poštová adresa, telefónne číslo, ktoré poskytne organizátorovi súťaže. Zároveň sa tento súhlas udeľuje na účel vyhodnotenia.

Účasť v súťaži je bezplatná a bez akýchkoľvek ďalších finančných nárokov a požiadaviek.

  1. PRÁVA A POVINNOSTI ORGANIZÁTORA

Organizátor si vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť pravidlá súťaže, či súťaž ukončiť alebo bez náhrady zrušiť.

Organizátor nezodpovedá za nedoručené oznámenie o výhre v prípade zmeny poštovej alebo emailovej adresy, alebo telefónneho čísla účastníka súťaže.

  1. HODNOTENIE ZASLANÝCH PRÍSPEVKOV

Súťažné odpovede a komentáre vyhodnotia zástupci spoločnosti Nikon. Proti vyhodnoteniu sa nie je možné odvolať, rozhodnutie je konečné a nemenné, s výnimkou prípadov, kedy bude po vyhodnotení súťaže následne zistené, že účastník súťaže získal cenu na základe nepravdivých údajov či porušenia pravidiel súťaže.

Výherca bude o víťazstve informovaný odpoveďou na komentár a súkromnou správou na Instagrame alebo Facebooku najneskôr 31. 1. 2024. Zároveň sa s organizátorom dohodne na vyzdvihnutí a odovzdaní ceny. Vyhlásenie víťazov sa uskutoční najneskôr do 31. 1. 2024 na Instagrame a Facebooku spoločnosti Nikon.

S vyhlásením sa uverejní aj správna odpoveď na súťažné otázky.

  1. SÚŤAŽNÉ CENY

Autor alebo autori správnych odpovedí či výherných fotografií získajú:

Fotovýzva 1: Darčekový poukaz na nákup kurzu v Nikon Škole v hodnote 40 € a poukaz na zľavu 15% na nákup v Nikon Store. *

Fotovýzva 2: Darčekový poukaz na nákup kurzu v Nikon Škole v hodnote 40 € a poukaz na zľavu 15% na nákup v Nikon Store. *

Otázka 1: Balíček reklamných predmetov.

Otázka 2: Balíček reklamných predmetov.

* Poukaz bude mať platnosť do 31. 12. 2024.

V prípade, že výherca nebude reagovať na správu o výhre do 7. 2. 2024, má organizátor právo postúpiť výhru ďalšiemu súťažiacemu v poradí.

  1. PRAVIDLÁ SÚŤAŽE A ROZHODNÉ PRÁVO

Pravidlá súťaže sú po celú dobu súťaže verejné a prístupné na stránke súťaže na adrese: https://www.nikonblog.sk/podmienky-adventnej-fotografickej-sutaze-s-nikonom/

Účastníci musia dodržiavať aj podmienky sociálnej siete Instagram a Facebook a ďalšie platné pravidlá a predpisy pre odosielanie alebo nahrávanie užívateľských príspevkov, ktoré sú k dispozícii okrem iného tu: https://help.instagram.com/581066165581870. Príspevky, ktoré porušujú tieto pravidlá, môžu byť zo súťaže vylúčené. Účastníci sa týmto vzdávajú akýchkoľvek nárokov, ktoré môžu mať voči Instagramu v tomto ohľade.